Magdalena Bojaryn

radca prawny dla przedsiębiorców

Wspieram przedsiębiorców (wynajmujących i najemców) w negocjacjach dotyczących umów najmu. Doradzam przy podpisywaniu umów, sporządzam je i audytuję. Sprawnie prowadzę postępowania windykacyjne celem odzyskania należności z umów najmu.
[Więcej >>>]

Potrzebuję umowy najmu

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Kto świadczy usługę Newsletter.

Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez Kancelarię Radców Prawnych Marta Kacprzyk Magdalena Bojaryn S.C. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 49/4, 90-130 Łódź (adres do doręczeń), NIP: 7252083667, REGON: 360925101, numer telefonu kontaktowego: 604255020 lub 609 184 566 , opłata jak za połączenie standardowe- wg cennika właściwego operatora, email:mb@biznesove.pl (dalej również: „Usługodawca”).

2. Kto może korzystać z usługi Newslettera?

1. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę do tego umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). 

2. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy

3. Czy Usługa Newsletter jest odpłatna?

Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat pieniężnych za świadczenie usługi Newsletter. Usługobiorca aby skorzystać z usługi Newsletter musi przekazać swój adres e-mail.

4. Jakie urządzenia musi mieć Usługobiorca aby skorzystać z Usługi Newsletter?

Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – ważny/aktywny numer telefonu komórkowego; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

5. Usługa Newsletter nie jest usługą prawną i udzielaniem porad prawnych.

Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że przesyłane do niego w ramach Umowy informacje z zakresu prawa nie stanowią porady prawnej w jego sprawie, ani w żadnej innej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z przesyłanych do Usługobiorcy informacji, za efekty ich wykorzystania. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:

a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, treści z zakresu prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa spółek, umów, postępowania gospodarczego, windykacji

b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,

c. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy zapisali się na Usługę Newsletter zniżki 10% na e-produkty dostępne w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę, zniżka obowiązuje w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy.

d. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, zaproszeń na webinary organizowane przez Usługodawcę oraz szkolenia specjalnie przygotowane przez Usługodawcę dla Usługobiorców.

2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w tym w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;

b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter). Link jest aktywny w okresie 7 dni od dnia jego wysłania przez Usługodawcę. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w tym terminie, proces rejestracji do usługi newsletter należy przeprowadzić od nowa.

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu zgodnie z rozdziałem II pkt 2 lit. b) w okresie do 5 dni od dnia wysłania linku aktywacyjnego, do Klienta może zostać przesłane przypomnienie o możliwości dokonania akceptacji Regulaminu.

4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

5. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy;

b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;

c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.

2. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje związane z usługą Newsletter w formie mailowej na adres mb@biznesove.pl.

2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Serwisu, do której link znajduje się w pierwszej wiadomości przesłanej na podany numer telefonu w związku z rejestracją do usługi Newsletter. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na usługę Newsletter z wykorzystaniem pośrednictwem SMS, w celu rezygnacji z usługi w tym zakresie może samodzielnie cofnąć zgodę poprzez opcje w Koncie lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę przesyłając wypowiedzenie Umowy na adres mailowy Usługobiorcy podany przy rejestracji do Usługi Newsletter.

3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa  powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym przypadku.

7. W przypadku dokonania istotnych zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wynajem-powierzchni-komercyjnej.pl oraz może być udostępniony na innych stronach Usługodawcy.