Magdalena Bojaryn

radca prawny dla przedsiębiorców

Wspieram przedsiębiorców (wynajmujących i najemców) w negocjacjach dotyczących umów najmu. Doradzam przy podpisywaniu umów, sporządzam je i audytuję. Sprawnie prowadzę postępowania windykacyjne celem odzyskania należności z umów najmu.
[Więcej >>>]

Potrzebuję umowy najmu

Wyobraź sobie, że szukasz nieruchomości, gdzie chciałbyś dalej prowadzić swoją działalność. Masz zakład produkcyjny. Rozrastasz się i chcesz znaleźć nowe miejsce, na minimum 10 lat.

W końcu trafia się idealne miejsce. Robisz rozpoznanie. Sprawdzasz księgi wieczyste, weryfikujesz czy nie ma obciążeń, które rzutowałyby na potencjalną umowę najmu. Rozmawiasz z architektem i geodetą.

Właścicielami działki są małżonkowie. Są 10 lat po ślubie. Mają wspólność majątkowa małżeńską. Nieruchomość tę nabyli dość dawno temu. Mieli plany, żeby wyremontować istniejący budynek, urządzić tu mały hostel i wynajmować pokoje pracownikom. Plany jednak im się zmieniły.

Tobie zależy na tym budynku. Jego stan wymaga remontu i dostosowania do Twoich potrzeb.

Z Twojej perspektywy nie wchodzi w grę przeprowadzka przez najbliższe 5 lat, a nawet dłużej. Wysiłek finansowy i organizacyjny jaki musisz włożyć w cały proces wymaga tego, aby zapewnić spokojne korzystanie z nieruchomości przez najbliższe 10 lat.

W takiej długiej perspektywie nie wiesz jeszcze czy chcesz mieć możliwość zakupu tej nieruchomości. Nie wykluczasz tego, ale na tę chwilę nie potrafisz jeszcze podjąć takiej decyzji.

Małżonkowie nie wykluczają sprzedaży. Jednak na tę chwilę nie mają tego w planach.

Co się stanie z umową najmu w razie, gdyby wynajmujący sprzedali nieruchomość?

Czy nowy właściciel musiałby respektować warunki Twojej umowy najmu? Jak możesz zabezpieczyć swoje interesy, jako najemcy, na wypadek sprzedaży nieruchomości?

Sama zmiana właściciela nieruchomości już i tak jest niewiadomą. Nigdy nie wiesz jak będzie Ci się współpracowało z nowym właścicielem.

Możesz go prawie nie widywać, jak będziesz przestrzegał warunki umowy najmu.

Możesz też mieć z nim problemy natury ludzkiej, jeżeli nie dojdziecie do porozumienia i współpraca będzie ciążyć. Różni są ludzie.

Teraz zobaczmy co mówią na temat zmiany właściciela nieruchomości wynajmowanej przepisy.

W razie sprzedaży nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. (art. 678 par. 1 k.c.)

W jakich terminach nowy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

Ustawowe terminy są następujące:

 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód;
 • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Oznacza to w praktyce, że jeżeli nie zabezpieczysz odpowiednio swoich interesów, po sprzedaży wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości, nowy właściciel niezależnie od tego, co masz zapisane w umowie, będzie mógł bez podawania przyczyny wypowiedzieć Ci umowę najmu.

Niezbyt ciekawa perspektywa, prawda?

Są firmy, które mogą zmienić siedzibę w ciągu 1 dnia. Jednak, w przypadku np. firm produkcyjnych, do przeprowadzki przeważnie trzeba się przygotowywać kilka miesięcy na przód.

Czasem wymaga to zatrudnienia osobnej osoby do koordynowania bieżącej działalności firmy z przeprowadzką. Konieczne jest zaplanowanie zakupów, terminów realizacji zamówień. Jest to ogromne przedsięwzięcia logistyczne i organizacyjne.

Jeżeli firma ma środki, robi się to równolegle, „na zakładkę”: likwidację jednej linii produkcyjnej i biura, uruchomienie produkcji i przeprowadzkę biura w nowe miejsce. Przestój jest prawie nieodczuwalny. Jeżeli zapasów nie ma, czas przeprowadzki musi być uwzględniony w terminach dla klientów. Inaczej firma narazi się na poważne finansowe konsekwencje i utratę reputacji.

Jak więc zabezpieczyć swoje interesy, aby zadbać o trwałość umowy najmu po sprzedaży nieruchomości?

Najprościej byłoby zabronić właścicielom sprzedaży nieruchomości w czasie kiedy Ty ją wynajmujesz. Jednak, nawet jakby takie „ciekawe” postanowienie znalazło się w umowie najmu i tak nie byłoby skuteczne. Odpada.

Nie można też zawrzeć postanowienia, w którym postanowi się, że nowy właściciel nieruchomości nie wejdzie w prawa i obowiązki wynajmującego z umowy najmu. To znaczy można, ale i tak, takie postanowienie jest nieważne.

No więc co można zrobić?

Możesz zastrzec prawo pierwokupu nieruchomości, na wypadek jakby właściciele jednak zdecydowali się pozbyć jej własności. To też jest jakieś wyjście. Tym bardziej, że nie musisz z tego prawa korzystać. Jest to opcja jaką możesz sobie zapewnić w umowie.

Jednak jak chronić ciągłość funkcjonowania firmy, w razie gdybyś nie zdecydował się na zakup nieruchomości ?

Możesz niezależnie od prawa pierwokupu umowę najmu zawrzeć w formie pisemnej z datą pewną. Co to w praktyce oznacza? Że złożenie podpisów pod umową nastąpi przed notariuszem. Będzie to forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Chodzi o ochronę interesów nabywcy i wykluczenie antydatowania umowy najmu po to, aby ją obciążyć umową najmu.

Czy data pewna na umowie wystarczy, aby nowy właściciel nie mógł wypowiedzieć Ci umowy najmu nieruchomości?

Otóż nie.

trzy warunki, jakie muszą być spełnione abyś jako najemca skorzystał z ochrony jaką przewiduje art. 678 k.c. par. 2.

 1. umowa najmu musi zostać zawarta na czas oznaczony,
 2. w formie pisemnej datą pewną – czyli w praktyce z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 3. wydanie przedmiotu najmu musi nastąpić przed datą zbycia nieruchomości – czyli musisz wejść w posiadanie lokalu zanim zostanie on sprzedany.

Art.  678. k.c.

§  1.  W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.
§  2.  Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

 

Co możesz zrobić w przypadku, gdy umowy najmu nie zawarłeś z datą pewną, a wynajmujący w trakcie jej trwania informuje Cię lojalnie o chęci sprzedaży nieruchomości?

Nie musisz rozwiązywać zawartej już umowy i zawierać nowej. Warto przyjrzeć się umowie, która już obowiązuje. Sprawdzić, czy jest zawarta na czas oznaczony.

Chcę Ci w tym miejscu zwrócić uwagę, na różne konstrukcje, które mogą budzić wątpliwości co do czasu zawarcia umowy. Przykładem jest umowa, która po jakimś czasie obowiązywania przechodzi w umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Takie wątpliwości należy usunąć.

A można to zrobić  aneksem do umowy najmu, który będzie zawarty w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

O czym jeszcze powinieneś pomyśleć w przypadku zawierania długoterminowej umowy najmu?

Istotne są zagadnienia związane z rozliczeniem nakładów i ulepszeń jakie zamierzasz wykonać na cudzej nieruchomości.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisko, że wymieniona w art. 678 par. 2 k.c. forma pisemna z datą pewną zastrzeżona jest dla wywołania określonych
skutków prawnych (ad eventum), a nie pod rygorem nieważności.  Z tego SN wywodzi, że skoro nie ma rygoru nieważności, to umowa nie musi już w
chwili jej zawierania mieć formy pisemnej daty pewnej.

Skoro forma taka jest zastrzeżona dla wywołania określonych skutków (tj. ochrony najemcy), to ważne jest, by taką formę uzyskała przed określonym
zdarzeniem, czyli w tym przypadku przed dokonaniem czynności sprzedaży nieruchomości.

A zatem możesz z dotychczasowym wynajmujący zawrzeć aneks do umowy, w którym zmienisz jakiekolwiek postanowienie umowy, ale ten aneks będzie miał formę pisemną z datą pewną – wówczas uzyskasz ochronę z art. 678 par. 2 kc.

***

Jeżeli interesują Cię inne tematy związane z umową najmu:

 1. w tym artykule znajdziesz praktyczne informacje na temat wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony
 2. a tutaj znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące windykacji należności czynszowych z umów najmu.

Przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Jesteś wynajmującym i zawierasz umowę najmu ze spółką cywilną. No właśnie. I tu pierwsza rzecz, którą należy wyjaśnić. Umowę spółki zawierasz z jej wspólnikami, a nie ze spółką. Spółka cywilna nie jest jest najemcą. To jej wspólnicy są stroną umowy i to oni są solidarnie odpowiedzialni za obowiązki wynikające z umowy najmu.

Ale wróćmy do Twojego przypadku.

Dostałeś informację od jednego ze wspólników, że z końcem roku 2020 wspólnicy kończą ze sobą współpracę. Spółka cywilna przestanie istnieć. Zadajesz sobie pytanie: co w takim razie dzieje się z umową najmu.

Czy rozwiązanie umowy spółki cywilnej ma wpływ na umowę najmu? Czy umowa najmu nadal obowiązuje? Jak wystawiać fakturę na byłych wspólników w ramach umowy najmu? Czy nadal istnieje solidarna odpowiedzialność byłych wspólników z tytułu umowy najmu?

Pytań i wątpliwości może być sporo, a odpowiedzi na nie zahaczają nie tylko o kwestie prawne i ale i o zasadność dalszej współpracy z byłymi wspólnikami spółki. Ponieważ potencjalny konflikt byłych wspólników może mieć negatywny wpływ na interesy wynajmującego.

Czy umowa najmu w jakikolwiek sposób reguluje kwestię obowiązywania umowy najmu po rozwiązaniu umowy spółki?

Pierwsze co należy w takiej sytuacji sprawdzić to treść umowy. Może ona bowiem regulować tę kwestię.

Przykład 1: umowa najmu może zawierać postanowienie, które po pierwsze będzie nakładało na wspólników spółki cywilnej obowiązek informowania wynajmującego o fakcie rozwiązania umowy spółki; po drugie, może zawierać regulację, że wypowiedzenie umowy spółki stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu i skrócenia okresu wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia umowy spółki.

Przykład 2: umowa najmu przeważnie opisuje sposób użytkowania lokalu, do jakiej działalności lokal może być używany, rzadko jednak zdarza się, że nakłada na najemcę obowiązek utrzymania konkretnej formy prawnej jego działalności i uzależnia od niej byt umowy najmu; umowa najmu może i powinna zawierać postanowienie o braku możliwości kontynuowania umowy po rozwiązaniu spółki cywilnej, jeżeli taka jest wola stron. Jeżeli tak jest, to przeważnie, na tej podstawie wynajmujący będzie mógł wypowiedzieć umowę najmu, bo takie uprawnienie będzie dla niego przewidziane w umowie. Takie samo uprawnienie może być zastrzeżone na rzecz najemców.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że powszechną praktyką jest zawieranie umów najmu na czas określony. Wtedy możliwość jej wypowiedzenia jest ściśle określona w umowie. Przeważnie są w niej ogólne zapisy o rażącym naruszeniu obowiązków przez najemcę jako przyczynie wypowiedzenia umowy najmu.

Moim zdaniem, rozwiązanie umowy spółki cywilnej nie jest rażącym naruszeniem obowiązków umowy najmu. Może jednak być wskazane w umowie jako przyczyna wypowiedzenia umowy najmu.

Należy w takim przypadku dokładnie przeanalizować umowę prawidłowo zinterpretować jej postanowienia i podjąć decyzję czy można taką umowę skutecznie wypowiedzieć z powodu zakończenia umowy spółki cywilnej.

Dlaczego kontynuowanie umowy najmu po rozwiązaniu umowy spółki cywilnej może być niekorzystne dla wynajmującego?

To pytanie w ogóle nie powstanie, jeżeli wspólnicy spółki cywilnej będą rozstawać się w zgodzie. Nastąpi porozumienie co do tego, czy i kto chce dalej prowadzić działalność w miejscu, gdzie siedzibę miała spółka. Wspólnicy dojdą do porozumienia co do podziału majątku i w taki sam polubowny sposób, sprawa zostanie rozwiązana w wynajmującym.

Jeżeli natomiast, wspólnicy będą w konflikcie, to dla wynajmującego może być lepiej, aby w nim nie uczestniczył i poszukał nowego najemcy.

Wojny wspólników potrafią przybrać rozmiary rozwodowego konfliktu małżeńskiego, gdzie celem nie jest pokojowe rozstanie, ale uprzykrzenie życia wspólnikowi. Tracą na tym wszyscy.

Może tracić też wynajmujący.

Jeżeli lokal jest w miejscu, gdzie w interesie wynajmującego jest, aby był lokal wynajęty i użytkowany, bo wpływa to na innych najemców i na chęć wynajęcia innych lokali, wynajmujący będzie miał w umowie najmu odpowiednie zastrzeżenie. Najemca w takim wypadku jest zobowiązany do użytkowania wynajętego lokalu, a naruszenie tego postanowienia przeważnie obarczone jest wysokimi karami umownymi.

W takim wypadku, nie będzie w interesie wynajmującego, aby skonfliktowani wspólnicy byli stroną umowy.

Może się jednak okazać, że dla wynajmującego korzystniej będzie nie wypowiadać umowy najmu. Bo lepiej, aby umowa obowiązywała i nadal byli wspólnicy spółki cywilnej byli stroną umowy najmu i byli zobowiązani do zapłaty czynszu.

Czy rozwiązanie umowy spółki cywilnej automatycznie jest podstawą do rozwiązania umowy najmu?

Nie, jeżeli z umowy najmu nie wynika taka możliwość.

Można tu przywołać, bardzo stare ale aktualne orzeczenie Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 4 lutego 2000 r. sygn. akt II CKN 735/98), które omawiało tę kwestię.

Co się dzieje z umową najmu po rozwiązaniu umowy spółki cywilnej, której wspólnicy są najemcami?

Nic. Nadal obowiązuje, jeżeli nie została skutecznie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron.

Jak wygląda odpowiedzialność byłych wspólników z tytułu umowy najmu po rozwiązaniu spółki?

Moim zdaniem, po ustaniu spółki cywilnej, za zobowiązania z tytułu umowy najmu powstałe po rozwiązaniu umowy spółki wspólnicy nadal odpowiadają wspólnie. Nie ma jednak już odpowiedzialności solidarnej, chyba, że umowa najmu ją przewiduje.

Takie postanowienie powinno być w umowie najmu, jeżeli wynajmujący zawiera ją ze wspólnikami spółki cywilnej. Rozwiązuje to wiele problemów praktycznych i polepsza sytuację wynajmującego w razie rozwiązania umowy spółki cywilnej. Wynajmujący może wtedy żądać zapłaty czynszu najmu w całości od każdego z byłych wspólników.

Solidarność odpowiedzialności musi bowiem wynikać z przepisu prawa lub z umowy.

 

*****

Magdalena Bojaryn

Autor: Magdalena Bojaryn, radca prawny dla biznesu, przedsiębiorca.

Napisałam ten wpis, jak zawsze, aby ułatwić Ci życie. Jeżeli uważasz, że jest przydatny, możesz go udostępnić przez FB lub LinkedIn. Będzie mi bardzo miło!

Jeżeli chcesz być na bieżąco możesz polubić naszą kancelarię na FB: Biznesove Kancelaria Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn. Możesz również dołączyć do nas na LinkedIn: Biznesove.

Znajdziesz mnie tutaj: Magdalena Bojaryn Facebook, Magdalena Bojaryn LinkedIn

Przy windykacji należności, i to nie tylko czynszowych, znaczenie ma czas. Czas reakcji na pojawiające się zadłużenie, czas w jakim złoży się pozew do sądu i czas kiedy będzie można zacząć windykować należność przez komornika. Wyobraź sobie, że wyczerpałeś polubowne możliwości wyegzekwowania należności i złożyłeś pozwy o zapłatę, Otrzymałeś nakazy zapłaty. Co teraz?

Ruch jest teraz po stronie pozwanych. Jeżeli najemca bierze aktywnie udział w postępowaniu sądowym i kwestionuje nakaz zapłaty, pojawia się realne zagrożenie, że faktyczna windykacja bardzo odsunie się w czasie. W chwili kiedy będziesz dysponował tytułem wykonawczym (czyli prawomocnym orzeczeniem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności), może być już za późno na windykację.

Więc co teraz? Siedzisz z założonymi rękami skazany na indolencję naszego wymiaru sprawiedliwości? Narzekasz na opieszałość sądów czy bierzesz sprawy w swoje ręce i działasz?

Moje doświadczenie mówi, że to, że najemca przestaje płacić za czynsz najmu, to znak, że popadł w poważne tarapaty finansowe. Bardzo często jest to początek końca biznesu najemcy.

Powiem Ci jednak, że nie wszystko stracone. Jeżeli jako wynajmujący dbasz o odpowiednią dokumentację podczas wykonywania umowy najmu, postępowania sądowe wobec najemców będą dla Ciebie tańsze i łatwiejsze. Więcej o tym jak 4-krotnie obniżyć koszty windykacji możesz przeczytać w poradniku, który pobierzesz klikając tutaj.

Jeżeli jednak:

 1. nie masz do dyspozycji aktu notarialnego z dobrowolnym poddaniem się przez najemcę egzekucji,
 2. brakuje Ci dokumentów do uzyskania nakazu w postępowaniu nakazowym

masz wpływ na to, jak długa będzie Twoja droga do majątku i środków finansowych Twojego dłużnika – najemcy.

Przyspieszenie postępowania na etapie sądowym przed wydaniem wyroku – wykorzystanie art. 148 [1] k.p.c. celem przyspieszenia odzyskania roszczenia

Weźmy na warsztat trudny przypadek, gdzie jako wynajmujący nie masz możliwości, aby w sądzie uzyskać nakaz w postępowaniu nakazowym. Możesz jedynie ubiegać się o wydanie nakazu w postępowaniu upominawczym.

Składasz pozew i sąd wydaje nakaz. Następnie najemca składa skutecznie sprzeciw od nakazu zapłaty. Nakaz wtedy traci moc.

Nie masz wyjścia musisz prawie zawsze czekać na termin rozprawy.

Na tym etapie możesz przyjrzeć się dokładnie temu, co napisał najemca w sprzeciwie i czy obiektywnie jego argumenty mają jakąś moc. Jest to ważne, bo celem pozwanego może być jedynie przedłużanie postępowania.

Możesz nie być w stanie merytorycznie tego zrobić – wtedy możesz skontaktować się ze swoim prawnikiem. A jeżeli go nie masz to możesz do mnie napisać.

Zobacz co musisz sprawdzić. Jeżeli w sprzeciwie od nakazu zapłaty dłużnik:

 1. nie podniesie żadnych merytorycznych argumentów, które mogłyby rzutować na zasadność roszczenia
 2. nie będzie żądał przeprowadzenia rozprawy i
 3. nie będzie wnosił o przeprowadzenie dowodu ze świadków lub dowodu z przesłuchania stron

a sąd uzna, że istnieje możliwość rozstrzygnięcia sprawy na posiedzeniu niejawnym – sąd może nie wyznaczać rozprawy i wydać wyrok bez przeprowadzania rozprawy.

Jeżeli tak zrobi, zobacz jaka jest to oszczędność czasu dla Ciebie.

Z mojego doświadczenia wynika, że sądy same z siebie tego nie robią, więc warto zwracać sądowi uwagę na treść art. 148 [1] k.p.c. i w ten sposób pomóc samemu sobie.

Przyspieszenie postępowania sądowego po wydaniu wyroku w I instancji- wykorzystanie nieprawomocnego wyroku sądu I instancji w celu zabezpieczenia roszczenia czynszu najmu

Przypuśćmy, że masz już w ręku wyrok sądu I instancji zasądzający na Twoją rzecz należności od Twojego najemcy. Dłużnik złożył jednak apelację.

Pewnie wiesz jak denerwujące czekanie (jeszcze około 1,5 roku albo dłużej) na rozstrzygnięcie sądu II instancji. Tym bardziej, że należność tak na prawdę nie jest sporna. Dłużnik po prostu przeciąga postępowanie jak bardzo jak tylko może, wyłącznie po do, aby uniknąć zapłaty.

W tym miejscu mam dla Ciebie dobrą informację.

Już ponad rok obowiązują znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Dają Ci możliwość, abyś z takim wyrokiem udał się do komornika i zabezpieczył swoją należność.

Wyrok sądu I instancji, który jeszcze nie jest prawomocny stanowi tytuł zabezpieczenia. Co to oznacza? Oznacza to, że z takim nieprawomocnym wyrokiem w sprawie gospodarczej możesz udać się do komornika i wszcząć postępowanie zabezpieczające, aby zabezpieczyć Twoje roszczenia.

Co w postępowaniu zabezpieczającym zrobi komornik?

 1. ustali majątek dłużnika, o ile Ty go o nim nie poinformujesz
 2. zajmie rachunki bankowe dłużnika
 3. zajmie ruchomości np. maszyny lub pojazdy dłużnika
 4. zajmie wierzytelności jakie przysługują dłużnikowi od jego kontrahentów.

Jeżeli chodzi o ten ostatni punkt, bardzo przydaje się wiedza o dłużniku – najemcy. Zajmowanie pieniędzy należnych Twojemu dłużnikowi u jego kontrahentów działa dobrze na zabezpieczenie Twojego roszczenia, i jednocześnie działa źle na wizerunek dłużnika.

Dlatego może być elementem motywującym dla dłużnika, aby wywiązał się z płatności zanim o jego długach dowiedzą się jego klienci.

Zabezpieczonych środków pieniężnych komornik nie przesyła Tobie, jako wierzycielowi, ale przechowuje je na rachunku depozytowym do momentu kiedy albo dostarczysz mu tytuł wykonawczy – czyli prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności, albo poinformujesz, że sprawę w II instancji przegrałeś w całości lub w części.

W pierwszym przypadku komornik przekazuje Tobie zabezpieczone środki.

W drugim przypadku zwraca całość lub część pozwanemu/najemcy.

Tytuł zabezpieczenia pozwala Ci również wpisać hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika, choć w przypadku długów z czynszu najmu będzie miało to mniejsze znaczenie. Firmy posiadające własne nieruchomości nie wynajmują raczej biur od innych przedsiębiorców. Korzystają z własnych nieruchomości.

Nie jest jednak wykluczone, że indywidualni przedsiębiorcy mając swój prywatny majątek w postaci nieruchomości, jednocześnie wynajmują hale produkcyjne bądź magazyny od Ciebie jako wynajmującego. Piszę o tym, bo warto nie wykluczać zawczasu pewnych możliwości.

Jeżeli trwa wyścig do majątku przedsiębiorcy, to ten kto szybciej wykona odpowiednie kroki, ten znajdzie się  przed innymi wierzycielami w kolejce do płatności.

Jakie są korzyści skorzystania z postępowania zabezpieczającego?

Sprawy windykacyjne toczą się szybciej, z lepszym efektem dla wierzyciela, gdy wierzyciel wykorzystuje możliwości jakie daje mu ustawa i używa nieprawomocnego wyroku w sprawie gospodarczej. Dłużnik bowiem musi zmienić kierunek działania.

Przeważnie odpuszcza, bo taktyka dłużnika polegająca na przeciąganiu postępowania przestaje przynosić efekty. Jeżeli dalej będzie przedłużał postępowanie, skończy się to tylko powiększaniem wysokości zadłużenia o odsetki i o koszty postępowania zabezpieczającego. Nie ma wolnych środków, bo te są zablokowane przez komornika.

Co więcej, niewielu pozwanych zdaje sobie sprawę z tego, że zaskarżając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym albo nakazowym nie mając tak naprawdę ku temu merytorycznych powodów, zwiększa sobie dług o koszty zastępstwa procesowego. Są one wyższe, gdy sprawa przechodzi do postępowania zwykłego. Oczywiście dotyczy to postępowań, w których powód jest reprezentowany przez pełnomocnika: radcę prawnego lub adwokata.

Możliwe, że jakby najemca się zastanowił, przeliczył to okazałoby się, że nie opłaca mu się tak naprawdę skarżyć nakazu tylko lepiej jest porozumieć się  z wynajmującym i mu zapłacić.

Kto ponosi koszty postępowania zabezpieczającego?

Koszty postępowania zabezpieczającego ponosi pierwotnie wierzyciel. Nie są to koszty małe bo stanowią obecnie 5% kwoty zabezpieczenia, czyli tyle samo co koszty sądowe. I co więcej nie są od razu doliczane do długu dłużnika i egzekwowane przez komornika.

Wierzyciel musi sam zadbać o to, żeby te koszty mógł od dłużnika egzekwować. W tym celu należy w odpowiednim terminie wysłać stosowny wniosek do sądu celem przyznania tych kosztów.

Inaczej wierzyciel nie będzie mógł ich odzyskać.

W ostatniej z prowadzonych przeze mnie spraw, wierzyciel musiał zapłacić komornikowi kwotę  1400 zł przy kwocie długu jaki zabezpieczaliśmy – 28.000 zł. Komornik zabezpieczył całość należności.

Otrzymaliśmy już klauzulę wykonalności na nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Złożyłam więc w imieniu klienta wniosek egzekucyjny. Obecnie klient czeka na przekazanie środków, które wcześniej zostały zabezpieczone przez komornika.

Wniosłam również do sądu odpowiednie pismo celem przyznania klientowi kosztów postępowania zabezpieczającego. Tu jest bardzo istotne, aby dobrze określić termin do kiedy taki wniosek należy złożyć i zrobić to w terminie.

 

*****

Magdalena Bojaryn

Autor: Magdalena Bojaryn, radca prawny dla biznesu, przedsiębiorca.

Napisałam ten wpis, jak zawsze, żeby ułatwić Ci życie. Jeżeli uważasz, że jest przydatny, możesz go udostępnić przez FB lub LinkedIn. Będzie mi bardzo miło!

Jeżeli chcesz być na bieżąco możesz polubić naszą kancelarię na FB: Biznesove Kancelaria Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn. Możesz również dołączyć do nas na LinkedIn: Biznesove.

Znajdziesz mnie tutaj: Magdalena Bojaryn Facebook, Magdalena Bojaryn LinkedIn

 

 

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony bez możliwości wypowiedzenia to jednocześnie zabezpieczenie trwałości stosunku najmu ale i spore zobowiązanie dla obu stron. W razie niespodziewanej zmiany stosunków gospodarczych (patrz marzec 2020), któraś ze stron może chcieć umowę wypowiedzieć.

Jeżeli taka możliwość nie będzie przewidziana umową, to jest jedynie kilka przypadków, kiedy strony będą mogły taką umowę zakończyć przed okresem na jaki została ona zawarta.

Dziś opowiem Ci o tym jakie możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony ma najemca.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

 1. czy umowę najmu zawartą na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia można rozwiązać za porozumieniem stron
 2. w jaki sposób skutecznie rozwiązać za porozumieniem stron umowę najmu zawartą na czas określony
 3. w jakich sytuacjach najemca może rozwiązać umowę najmu zawartą na czas określony jeżeli możliwości takiej nie przewiduje umowa

Wypowiedzenie przez najemce umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas
określony za porozumieniem stron

Najlepiej, jeżeli zarówno najemca jak i wynajmujący dojdą do porozumienia, że chcą rozwiązać umowę najmu. Jest to najprostszy i najtańszy sposób rozwiązania umowy. Nie generuje sporów sądowych pomiędzy stronami. Jak zresztą znakomita większość ugodowo załatwianych spraw.

Zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy najmu zmieniającego datę, do której obowiązuje umowa jest najlepszym i skutecznym sposobem na zakończenie stosunku najmu za porozumieniem stron.

Ważna jest również forma takiego aneksu – dopasowana do tego, co jest w umowie. Umowy najmu przeważnie w tym zakresie mają podobne uregulowania i wymagają dla zmiany umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas
określony przez najemcę.

Jeżeli w umowie nie jest przewidziana możliwość wypowiedzenia umowy, to najemca ma jedynie dwa przypadki opisane w kodeksie cywilnym.

Umożliwiają mu one zakończenie umowy najmu przed czasem na jaki została ona zawarta.

Pierwszy z nich to przepis,
który mówi o wadach przedmiotu najmu.

Art. 664 k.c.

§  2.  Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Wyżej cytowany artykuł daje najemcy możliwość wypowiedzenia umowy najmu, gdy lokal posiada wady, które wpływają w taki sposób na korzystanie z nieruchomości, że praktycznie jest to niemożliwe.

O wadach lokalu opowiem Ci w osobnym wpisie. Tu tylko zaznaczę, że chodzi o takie wady lokalu, które tkwią w nim samym a nie o czynniki zewnętrzne.

Przykłady takich cech lokali, które orzecznictwo uznaje za wady uzasadniające skorzystanie z art. 664 k.c. par. 2:

Wady fizyczne, które ograniczają przydatność rzeczy do umówionego użytku, to wady, które utrudniają jej używanie, zmniejszają jej
użyteczność lub uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy np.

 1. niesprawność urządzeń technicznych w lokalu
 2. niedostarczanie wody do lokalu,
 3. wadliwe funkcjonowanie windy
 4. nienależyte ogrzewanie lokalu,
 5. lokal o powierzchni mniejszej niż określona w umowie.

Orzecznictwo jest zgodne co do tego, że art. 664 k.c. będzie miał zastosowanie również do umów zawartych na czas oznaczony bez możliwości wypowiedzenia. Trudno bowiem oczekiwać, że najemca będzie zobowiązany do kontynuowania umowy najmu i regulowania czynszu za lokal, który jest niezgodny z umową, ponieważ ma wady.

Drugi przypadek to wady lokalu
zagrażające życiu lub zdrowiu najemcy.

O tych wadach mówi cytowany niżej artykuł.

Art.  682.  

Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Co istotne, Sąd Najwyższy (V CSK 467/12) stanął na stanowisku, że:

 1. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę na podstawie art. 682 k.c. powstaje dopiero po wezwaniu wynajmującego – w każdej prawnie dozwolonej formie – do usunięcia wady i mimo takiej możliwości niewykonanie przez niego obowiązku.
 2. Powołany przepis może być stosowany niezależnie od tego, czy wady wyniknęły z przyczyn leżących po stronie wynajmującego.

Czyli zanim najemca wypowie umowę najmu, musi wezwać wynajmującego do usunięcia takiej wady. I dopiero jak wynajmujący tego nie zrobi, ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu.

Ważne jest również to, że uprawnienie najemcy do rozwiązania umowy najmu powstanie nawet wtedy, kiedy wady lokalu nie są wynikiem działań bądź zaniechań ze strony wynajmującego. Czyli nie ma znaczenia z czyjej winy powstały wady lokalu. Istotne jest to, że są i że zagrażają zdrowiu i życiu osób z niego korzystających.

O możliwościach rozwiązania umowy najmu z powodu skutków epidemii koronawirusa (COVID-19) przeczytasz w moim wpisie o zakończeniu obowiązywania umów najmu z powodu epidemii koronawirusa.

Jeżeli interesuje Cię temat umów najmu w kontekście epidemii koniecznie zapoznaj się z moim poradnikiem dla najemcy, gdzie znajdziesz bardzo praktyczne wskazówki odnośnie negocjacji z wynajmującym.

Przeczytaj także mój wpis o obniżeniu czynszu najmu z powodu epidemii.

*****

Magdalena Bojaryn

Autor: Magdalena Bojaryn, radca prawny dla biznesu, przedsiębiorca.

Napisałam ten wpis, jak zawsze, żeby ułatwić Ci życie. Jeżeli uważasz, że jest przydatny, możesz go udostępnić przez FB lub LinkedIn. Będzie mi bardzo miło!

Jeżeli chcesz być na bieżąco możesz polubić naszą kancelarię na FB: Biznesove Kancelaria Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn. Możesz również dołączyć do nas na LinkedIn: Biznesove.

Znajdziesz mnie tutaj: Magdalena Bojaryn Facebook, Magdalena Bojaryn LinkedIn

Zdjęcie w treści: Ryan Parker on Unsplash

Kluczową częścią mojej działalności jako prawnika jest uczestniczenie w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, tak aby klienci w efekcie zawierali bezpieczne umowy. Umowy najmu dużych powierzchni z prawem do podnajmu to spore wyzwanie dla każdej ze stron i dla prawnika.

Często reprezentuję klientów podczas negocjacji umów najmu, zwłaszcza jeżeli chodzi o najem długoterminowy dużych powierzchni. Dużych czyli powyżej 500 m kw.

Sprawa jest prostsza jeżeli najemca ma zamiar wykorzystywać wynajmowaną nieruchomość do swojej działalności. Negocjacje nie idą już tak gładko, gdy w grę w chodzi najem w celu częściowego podnajmu. Czyli najemca część nieruchomości wykorzystuje na cele swojej działalności, a pozostałą część podnajmuje.

Korzyści dla najemcy:

 1. jeżeli planuje ekspansję swojego biznesu w niedalekiej przyszłości, to dysponowanie większą nieruchomością powoduje, że nie musi szukać nowej lokalizacji; musi tylko w odpowiednim czasie zakończyć umowy podnajmu;
 2. wynajmując większą powierzchnię najemca może wynegocjować lepsze stawki za metr kwadratowy, następnie zarobić na podnajmie; w najkorzystniejszej wersji – podnajemcy sfinansują mu w całości bądź częściowo koszty najmu.

Wady takiego rozwiązania:

 1. obsługa podnajmu generuje dodatkowe zaangażowanie czyli koszty; podnajemcami trzeba się zająć; a najpierw ich znaleźć;
 2. podnajem nie jest taki korzystny (o tym za chwilę) jak najem, więc podnajemcę może być trudniej znaleźć;
 3. ryzyko finansowe jest większe; nie wiadomo czy trafi się uczciwy i rzetelny podnajemca, a puste przebiegi (miesiące bez podnajmu) będą obciążały kieszeń najemcy.

Podnajem dla właściciela nieruchomości

Dla wynajmującego, właściciela nieruchomości większą nieruchomość z możliwością podnajmu korzyść jest jednocześnie wadą.

Mając jednego najemcę, nie wynajmujący nie musi szukać innych najemców, nie musi obsługiwać najmu dla kilku podmiotów. Koszty obsługi najmu są więc niższe, ale jednocześnie ryzyko większe.

Mając jednego najemcę – polegamy jedynie na jego wypłacalności i rzetelności.

Będąc na miejscu właściciela nieruchomości chyba wolałabym zatrudnić dobrego menedżera ds najmu i mieć większą kontrolę nad najemcami, niż skupić całe ryzyko finansowe w jednym miejscu.

Możliwe również, że musiałabym z czasem zweryfikować swoje stanowisko.

Sytuacja podnajemcy – trochę między młotem
(właścicielem nieruchomości) a kowadłem (wynajmującym)

Pamiętaj, że umowa podnajmu wygasa z mocy prawa z chwilą kiedy umowa najmu przestaje obowiązywać.

W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego jakie terminy wypowiedzenia będą ustalone w umowie podnajmu,  w sytuacji kiedy umowa najmu przestanie obowiązywać, to samo stanie się z umową podnajmu.

To był największy problem ze strony podnajemcy w ostatnich negocjacjach jakie prowadziłam.

Podnajemca chciał zagwarantować sobie ciągłość umowy podnajmu, w sytuacji kiedy najemca przestałby wynajmować nieruchomość od właściciela. A to z kolei wymagało współpracy z właścicielem i ustalenie z nim zasad podnajmu, tak aby chciał je zaakceptować, w razie gdyby stał się stroną umowy podnajmu.

Okazało się, że z dwustronna umowa podnajmu nagle stała się skomplikowaną umową trójstronną, gdzie wyważenie interesów 3 stron było dużym wyzwaniem, ale i satysfakcją. W efekcie, strony zawarły umowę i ją realizują.

Umowa najmu z datą pewną

Inną sprawą ważną nie tylko na najemcy ale i podnajemca jest forma zawarcia umowy najmu.

Podnajemca powinien zweryfikować formę zawarcia umowy najmu nieruchomości. Jeżeli jest zawarta z datą pewną, a więc przynajmniej w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, zmiana właściciela nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu, nie wpłynie na tą umowę. W przeciwnym razie, nowy właściciel może ją wypowiedzieć niezależnie od tego czy taka możliwość jest w umowie przewidziana.

Podnajemca powinien też dowiedzieć się jak właściciel nieruchomości i wynajmujący określili w swojej umowie okoliczności, które mogą spowodować zakończenie umowy. Przy najmie długoterminowym najczęściej strony dążą do zachowania trwałości stosunku najmu, jednak oczywistym jest, że właściciel nieruchomości nie będzie tolerował braku płatności.

Podnajemca może wtedy w umowie podnajmu zażądać tego, aby wynajmujący przedstawiał mu co kwartał, dowody wpłaty czynszu najmu, żeby wiedział czy umowa najmu jest zagrożona.

Strony mogą też w umowie podnajmu przewidzieć sankcje za przedterminowe rozwiązanie umowy podnajmu, w postaci kary umownej. Należy tylko mieć na względzie to, żeby kara umowna nie była zastrzeżona na wypadek rozwiązania umowy z powodu nie płacenia za czynsz lub inne należności – ponieważ takie postanowienie w umowie będzie nieważne.

Umowa trójstronna – czy aby nie za tłoczno?

W przypadku umowy podnajmu, dobrym pomysłem jest aby umowa ta była trójstronna.

I jest to dobry pomysł nie tylko ze względu na podnajemcę.

Właściciel nieruchomości ma okazję poznać podnajemcę, a jakby nie było jest to podmiot korzystający z jego nieruchomości. Może też wtedy domagać się złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co od opróżnienia lokalu przez podnajemcę. Może również zastrzec w umowie prawo do jej wypowiedzenia na wypadek, gdyby wynajmujący pomimo przesłanek z tego prawa nie korzystał.

Właściciel nieruchomości powinien również bardzo dokładnie przemyśleć zakresy odpowiedzialności najemcy za podnajemców, oraz kwestie rozliczeń za nakłady.

To czego nie ma w umowie

Trzeba mieć na względzie to, że nie normując jakichś sytuacji w umowie godzimy się na to, co jest w kodeksie cywilnym. To, że czegoś nie ma w umowie nie musi oznaczać, że nie zostało to uregulowane.

Koniecznie trzeba zweryfikować postanowienia dotyczące najmu jakie znajdują się w kodeksie cywilnym, wiedzieć, które są bezwzględnie obowiązujące a które można umową zmienić.

Jeżeli czegoś nie widzimy, nie oznacza to zawsze, że tego nie ma. Może oznaczać to tylko tyle, że tego nie widzimy. A wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi.

 

Jeżeli interesuje Cię windykacja należności z umów najmu, zajrzyj do tego wpisu.

O zastawie na ruchomościach najemcy przeczytasz w dwóch obszernych praktycznych wpisach: tutaj i tutaj.

*****

Magdalena Bojaryn

Autor: Magdalena Bojaryn, radca prawny dla biznesu, przedsiębiorca.

Napisałam ten wpis, jak zawsze, żeby ułatwić Ci życie. Jeżeli uważasz, że jest przydatny, możesz go udostępnić przez FB lub LinkedIn. Będzie mi bardzo miło!

Jeżeli chcesz być na bieżąco możesz polubić naszą kancelarię na FB: Biznesove Kancelaria Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn. Możesz również dołączyć do nas na LinkedIn: Biznesove.

Znajdziesz mnie tutaj: Magdalena Bojaryn Facebook, Magdalena Bojaryn LinkedIn